Vizyon, Misyon ve Politika

Vizyonumuz

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde lider olmak.

Misyonumuz

Faaliyet alanlarımızda yaratıcı, güvenli ve çevre dostu teknolojiler ve uygulamalarla kaliteli ürün ve hizmetler sunarak, dünya ülkelerinin gelişmesine, refahına katkıda bulunmak ve bu sayede insanların yaşam kalitelerini yükseltmek.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

MİTAŞ CIVATA Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyet gösterdiği sektörde başarılı ve güvenilir bir dünya markası olmak için kalite, çevre, iş sağlığı-güvenliği ve enerji ile ilgili konuların önem taşıdığının bilincindedir.
Bu amaçla tüm faaliyetlerini vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda oluşturduğu kalite, çevre, iş sağlığı-güvenliği ve enerji yönetim sistemlerini kapsayan entegre yönetim sistemine uygun olarak, sürdürülebilir şekilde yerine getirir.
MİTAŞ CIVATA bu kapsamda;
• Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi
• Entegre Yönetim Sistemini ve ölçüm performanslarını kuruluşumuzun amacına ve ölçeğine uygun olacak şekilde sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm çalışanlara duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğini sağlamayı,
• İş süreçleri için Entegre Yönetim Sistemi kapsamında ölçülebilir hedefler belirlemeyi, bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgiyi, bu bilgiye ulaşılabilirliği, gerekli kaynağı ve desteği sağlamayı, gözden geçirmeyi, güncellemeyi ve performansını uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde arttırmayı,
• İnsan kaynaklarını, bilgi ve üretim teknolojilerini sürekli geliştirerek, dinamik, yenilikçi ve rekabetçi pozisyonunu korumayı,
• Müşteri beklentilerini değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerinde oluşturarak ekip ruhu içerisinde karşılamayı,
• Çalışmalarını yürürlükteki yasal düzenlemelere, uluslararası kabul gören standartlara, müşteri şartlarına ve sektörel iyi iş uygulamalarına uygun yürütmeyi, mevzuata uyum güvencesini geliştirmeyi,
• Faaliyetlerinin insana, çevreye ve enerji kullanımına olabilecek olumsuz etkilerini sipariş aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve bunları tüm çalışanları, tedarikçileri ve yüklenicileri ile birlikte uygulamayı,
• Emniyetsiz ve güvensiz durum ve hareketleri, olası kaza ve meslek hastalığı risklerini minimize etmeyi,
• Enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullanarak tüketimi, atıkları ve sera gazı oluşumunu azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili iyileştirmeler yapmayı, kirliliği önlemeyi,
• Enerji tüketiminin iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,
• Enerji tüketimini etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini sağlamayı,
• Kalite, çevre, iş sağlığı-güvenliği ve enerji konularında çalışanların ve iş ortaklarının yetenek ve yetkinliklerini geliştirmeyi, çalışmalara katılımlarını sağlamayı ve danışmayı,
• Müşterilerinin, paydaşlarının, iş ortaklarının ve çalışanlarının hassas bilgilerinin ve fikri mülkiyetlerin güvenliğini sağlamayı,
• İlgili tüm taraflar ile gerekli iletişimi kurmayı, ilişkilerini şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
• Yürütülen tüm faaliyetlerde bilgi güvenliğinin üç temel öğesini; gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik sürekliliğini sağlamayı, taahhüt eder.

Genel Müdür
Sami Samet ÖZKAN