İş Etiği Kuralları

A. İş Uygulamaları

Yasal ve Sosyal Sorumluluk

Davranışlarımızın yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uymasını ve bu yasa ve düzenlemelerin anlamı ve niyeti içinde olmasını sağlıyoruz. Faaliyetlerimizin şüphe ve eleştiri içermemesini ve toplum üzerinde olumsuz etkilerinin olmamasını temin ediyoruz.

Devlet Kurumları ile İlişkiler

Resmi makamlarla ilişkilerimizde dürüstlük, hesap verebilirlik ve şeffaflık doğrultusunda hareket ediyoruz; kontrol ve denetim için talep edilen bilgi, belge ve kayıtların mevzuata uygun olarak, eksiksiz ve zamanında sunulmasına özen gösteriyoruz.

Devlet kurumlarıyla ilişkilerimizde, her türlü rüşvet ve yolsuzluğun şirketimiz tarafından kabul edilemez olduğunu ve uyuşturucu ve kumar girişimlerini finanse etmediğimizi açıkça belirtiyoruz.

Şirketimizin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yürürlükte bulunan yolsuzluk, rüşvet, etik ve mesleki ilkeler ile evrensel kurallar hakkındaki yasa ve düzenlemelere uyuyoruz ve bu politikaya uyum konusunda azami özeni gösteriyoruz.

Yolsuzluk ve rüşvetle mücadeleye ilişkin beyanımız, Yönetim Kurulu, bağlı ortaklıklar ve iştirakler ile bunların çalışanları, ürün veya hizmet tedarik ettiğimiz şirketleri ve çalışanları, danışmanlar dahil şirket adına hareket eden kişi ve kurumlar dahil tüm çalışanlarımızı, avukatlar ve dış denetçileri kapsamaktadır.

Müşteriler, Tedarikçiler ve Profesyonel Organizasyonlarla İlişkiler

Müşterilere hizmet vermek işimizin odak noktasıdır. Müşterilerimize dürüstlük, şeffaflık ve güvenilirlikle yaklaşıyoruz.

Doğrulukla hareket ediyoruz ve müşterilerimize doğrudan veya diğer bireylerin veya iş birimlerinin çalışmalarını destekleyerek mükemmel hizmet sunmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz.

Müşterilerimize hak ve yükümlülükleri hakkında tam, doğru ve zamanında bilgi veriyoruz. Onlara net açıklamalar yapmaya özen gösteriyoruz; abartılı, yanıltıcı ifadeler kullanmıyoruz ve eksik ve yanlış bilgi vermiyoruz. Müşteri haklarının ihlali olarak algılanacak her türlü davranış ve tutumdan uzak duruyoruz.

Müşterilere ürün ve hizmetlerle ilgili olarak yerine getiremediğimiz taahhütlerde bulunmuyoruz. Sözlerimize uyuyoruz ve güvenilirliğin bozulmasına izin vermiyoruz.

Müşterilerimize kullandıkları ürün ve hizmetlerle ilgili faydaları, maliyetleri ve potansiyel riskleri açık ve zamanında açıklıyoruz.

Müşteri şikayetlerini en kısa zamanda çözüyor ve bu tür şikayetlerin tekrarlanmasını önlemek için gerekli önlemleri alıyoruz.

Müşterilerimiz arasında ırk, cinsiyet, inanç, din, etnik köken, milliyet, siyasi görüş, yaş, engellilik vb. konularda ayrımcılık yapmıyoruz. Müşterilerimizle dini, politik, etnik ve benzeri tartışmalara girmiyoruz.

Adil Rekabet

Müşterilerin ve diğer şirketlerin sırlarının ihlal edilmemesi şartıyla; şirketlerimizin mevzuatı ve ilkeleri kapsamında profesyonel kuruluşlarla doğru, eksiksiz ve anlaşılır bilgi alışverişinde bulunuyoruz.

Serbest pazarlara müdahale etmenin ve bu pazarlardaki ürün ve araçların fiyatlarının veya rekabet ortamını bozmaya çalışmanın kabul edilemez olduğunu kabul ediyoruz.

Duyuru ve ilanlarımızda, yasal düzenlemelere ve kamu ahlakına uygun, dürüst ve gerçekçi davranıyoruz; diğer şirketleri veya ürünleri ve hizmetleri rahatsız eden ifadeleri ve açıklamaları dahil etmiyoruz. Saygınlıklarına ve itibarlarına zarar vermek için her türlü eylemden kaçınıyoruz.

Personel alımı konusunda haksız rekabete neden olabilecek her türlü uygulamadan uzak duruyoruz.

Çıkar Çatışması

Çıkar çatışmasını,; bir çalışanın kendisinin, akrabalarının, şirketlerinin veya ilişkileri olan kişilerin şirketlerimizle iş ilişkisinde rol veya görev alması, böylece çalışanın kendi çıkarları ve şirketin menfaati veya böyle bir algının ortaya çıkması olarak tanımlıyoruz.

Bu tanıma dayanarak aşağıdakilerle ilgili temel prensiplere uyuyoruz:

 • Ticari olmayan faaliyetler,
 • Kurumsal fırsatlar,
 • Taraflarla ticari ilişkiler,
 • Kişisel iş ilişkileri,
 • Hayır kurumları, hibeler ve katkılar,
 • Hediye kabulü,
 • Siyasi faaliyetler ve finansal katkılar.

Ancak çıkar çatışmasına neden olabilecek ya da çıkar çatışması olarak algılanabilecek durumların yukarıda belirtilen konularla sınırlı olmadığının farkındayız. Böylece süreçlerimizi ve eylemlerimizi aşağıdaki konularda değerlendiriyoruz:

 • başkaları tarafından çıkar çatışması olarak algılanıp algılanmayacağı ve bizi ve şirketlerimizi zor bir duruma sokup açmayacağı,
 • bizim nesnelliğimizi etkileyip etkilemeyeceği, yoksa tarafsızlığın ihlali olarak algılanıp algılanmayacağı,
 • paydaşlarımızın olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği,
 • görev ve sorumluluklarımızı olumsuz etkileyip etkilemeyeceği.

Yardım Kuruluşları, Hibeler ve Katkılar

Ticaret Odası, Borsa gibi profesyonel kuruluşlarla kar amacı gütmeyen derneklere, vakıflara, kooperatiflere katılabiliriz; ancak kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda görevlerimiz sırasında şirketlerimizin isimlerini, tesislerini ve görevlerini kullanmıyoruz.

Dernek veya çeşitli kurumlar adına bile müşterilerden veya diğer çalışanlardan asla bağış veya benzeri talepte bulunmuyoruz.

Hibe ve bağışların yapılabilmesi için yetkili makamların onayının gerekli olduğunu kabul ediyoruz.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan kişisel bağışlarımızın gizli, gönüllü olmasını ve işimizle ilgili olmamasını sağlıyoruz.

Hediye Kabulü

Müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve diğer kişi ve kurumlardan gelen düşük fiyatlı, sembolik hediyeler dışındaki hediyeleri asla kabul etmiyoruz. Özellikle iş hakkında alacağımız kararları etkileyebileceği şeklinde algılanabilecek hediyeleri kabul etmiyoruz.

Suçtan Kaynaklanan Varlıkların Aklanması

Aklama, terörizmin finansmanı ve diğer suçlarla ilgili yasal yükümlülüklerimizin ve sosyal sorumluluğumuzun farkındayız.

B. İşyeri Ortamı

İnsan hakları

Herkesin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen; yaşama, hür olma, güvende olma, işkence ve kötü muamele görmeme, eşit ve adil yargılanma, özel hayatın gizliliği, yerleşme ve seyahat etme, evlenme, mülkiyet edinme, düşünme ve düşüncelerini açıklama, genel ve eşit oy ile kamu yönetimine katılma, örgütlenme, kamu hizmetlerinden eşit yararlanma, adil ve eşit şartlarda çalışma, dinlenme ve ücretli izin, sosyal güvenlik, adil ve eşit öğrenim görme, bilimsel, sanatsal ve kültürel faliyetlere katılma ve bu faaliyetlerden faydalanma, din ve vicdan hakları gibi temel insan haklarına sahip olduğunu kabul ediyoruz.

Kendi faaliyetlerimiz, tedarik zincirimiz ve ürünlerimizle ilgili kölelik, zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, insan ticareti ve işyeri suistimali gibi insan hakları ihlallerini kesinlikle yasaklıyoruz.

Bu bağlamda, insan haklarına saygı bizim önceliğimizdir.

Ayrımcılık ve Taciz

Çalışanlarımızın ırk, cinsiyet, inanç, dini, etnik köken, siyasi görüş, yaş, engellilik vb. konularda ayrımcılığa ve tacize maruz kalmasına izin vermiyoruz.

Çalışanlarımızın, görev, yetki ve sorumlulukları ile bağdaşmayan kişisel işlerimizi yapmaya zorlamıyoruz.

Kariyer gelişiminin kapasite ve performansa dayandığını kabul ediyoruz ve buna göre hareket ediyoruz.

İşyerinde mobbinge izin vermiyoruz.

Güvenlik ve İş Sürekliliği

İş yerlerimizdeki herkesin, işyerinde güvenliğin sağlanması için tüm sağlık ve güvenlik politikalarına uyulmasına azami çaba göstermesini sağlıyoruz.

Yangın, doğal afet veya diğer acil durumlarda, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmek için iş sürekliliği planımızı uyguluyoruz.

Risklere Karşı Koruma

En kritik konulardan birinin etkin risk yönetimi olduğunun farkındayız. Süreçlerimizin ve üstlendiğimiz risklerin olası sonuçlarını değerlendiriyoruz; genel risk politikalarına ve risk yönetimi ilkelerine uymak için çalışmalarımıza özen gösteriyoruz.

C. Kurumsal Bilgi ve Mülkiyet Kullanımı

Ticari Marka Kullanımı

Ticari markalarımızın en değerli varlıklardan biri olduğunu kabul ediyoruz.

Bu ticari markaların kullanımıyla ilgili kuralları ve uygulamaları kabul ediyor ve kural olarak şirketlerimizin isimlerini, logolarını ve ticari markalarını çalışmalarımız dışında kullanmıyoruz.

İşlerimizde ve faaliyetlerimizde ticari markalarımızın itibar kaybına neden olmayız.

Kurumsal Bilgi

Kurumsal bilgilerimizin gizliliğini koruyor ve faaliyetlerimizin ve performansımızın sürdürülebilirliği için yetkisiz kişilerin erişimini önlüyoruz. Gizlilik ve bilgi güvenliğinin de yasal düzenlemelerin gerekliliği olduğunu ve ihlallerin yasal yaptırımlara tabii bulunduğunu kabul ediyoruz.

Konferans, panel, seminer vb. organizasyonlarda ilgili bölümün bilgi ve rızası olmadan şirketimiz adına herhangi bir görüş bildirmiyor ve gizli bilgileri ifşa etmiyoruz.

Eğitim, kurs, konferans, seminer, panel vb. gibi çalışma saatleri dışında katıldığımız organizasyonlarda, gizli bilgileri ifşa etmiyoruz; müzakere ve görüşmelerde paylaşılan kendi fikir ve görüşlerimizin, şirketimizinki gibi algılanmasına izin vermiyoruz.

Şirketimizin adını kullanmadan iş dışı, sosyal / kişisel talepleri karşılıyoruz.

Veri iletişim kanalları oldukça geliştiğinde, bu dönemde bilginin güvenliğini sağlamak için sorumlu davranıyoruz.

Müşteri Bilgileri

Konumumuz nedeniyle sahip olduğumuz müşteri bilgilerini kötüye kullanmıyoruz.

Müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlama konusundaki sorumluluklarımızı kabul ediyoruz; bu tür bilgilerin güvenliğini sağlamak ve bu bilgileri yasal olarak yetkili kişiler ve kurumlar dışında hiç kimseyle paylaşmıyoruz.

Veri iletişim kanalları geliştikçe, bu dönemde bilginin güvenliğini sağlamak için sorumlu davranıyoruz.

Diğer Bilgiler

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızla ilgili bilgilerin özel ve gizli olduğunu kabul ediyoruz. Bu tür bilgileri yetkisiz kişilerle paylaşmıyoruz ve yetkisiz kişilerin bu bilgilere erişimini önlemek için gerekli önlemleri alıyoruz.

İnternet ve Sosyal Medya

İnternet ve sosyal medyayı kullanırken şirketlerimizi temsil ettiğimizi unutmuyoruz. Şirketlerimizi aşağılayan ve küçümseyen hiçbir bağlantıya karışmıyoruz.

Telif hakları ve adil kullanım gibi düzenlemelere uygun hareket ediyoruz; yasalara ve mevzuata aykırı veya suç unsurlarını içeren yazılı ve görsel içerikleri paylaşmıyoruz.

D. Toplumsal Katılım

Çevresel Taahhüt

Doğal kaynakların verimli kullanılmasına ve süreçlerimizden kaynaklanan atıkların en aza indirilmesine özen gösteriyoruz.

Çevre kanunlarına ve düzenlemelerine tamamen uyarız. Paydaşlarımızı bu konuda farkındalık geliştirmeye teşvik ediyor, iş yaptığımız şirketlerden bu konuda gerekli önlemleri almalarını istiyoruz.

Çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı geri dönüşüm ve yeniden kullanım faaliyetlerini desteklemeye ve bu konuda farkındalığı teşvik etmeye yönelik faaliyetler yürütüyoruz.

Uluslararası işbirliği yapıyoruz ve sera gazı emisyonunu azaltmak için şeffaflık politikasını destekliyoruz.

Ürün ve hizmet alımında, sosyal ve çevre dostu faaliyet / üretim sistemlerini kullanarak çalışan tedarikçileri tercih ediyoruz.

Sürdürülebilir Tedarik

Ürün ve hizmet alımında, sosyal ve çevre dostu aktivite / üretim sistemlerine sahip tedarikçileri tercih ediyoruz.

Tedarikçilerimizin bizimle olan ilişkilerini adil ve etik bir temelde ve bu İş Etiği Kurallarımızdaki temel sürdürülebilirlik ilkelerimize uygun olarak yürütmelerini bekliyoruz.

Sosyal Katkı

Sürdürülebilir kalkınma ve sosyal katkının bir uzantısı olarak, içinde bulunduğumuz fiziksel ve sosyal çevrenin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sosyal katkı faaliyetlerini hayata geçiriyoruz; kültür, sanat ve eğitim alanlarında sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz.

Siyasi Faaliyetler ve Finansal Katkılar

Hiçbir siyasi partiye ve kuruma aktif olarak katılmıyoruz; siyasi partilere mali destek olarak görülebilecek her türlü eylemden kaçınıyoruz.

E. Endişeleri Bildirmek

Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın, standartlarımız ile geçerli bir yasa, kural veya yönetmelik arasında bir çatışma olduğunu düşündüklerinde veya davranışlarımızın yasallığıyla ilgili bir soruları olduğunda gerekli bildirimleri serbestçe yapabilmeleri için aşağıdaki iletişim kanallarını açıyoruz:

 • Kurumsal Uyum Görevlisi ile İletişim Kurma
 • Yerel Uyum Görevlisine Başvurma
 • MİTAŞ Intranet'te Etik Rapor Hattı ile Raporlama
 • Şikayet Kutuları

Raporlamalar isimsiz olarak yapılabilir. Endişe bildiren bir çalışana misilleme yapan herkes, fesih dahil olmak üzere disiplin cezasına çarptırılır.